รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วยกฎหมาย อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับซื้อขายระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล ประกันภัยทางทะเล วิธีการระงับข้อพิพาท และกฎหมายขัดกัน / [รวบรวมโดย] กำชัย จงจักรพันธ์. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543. - 223 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9742828237


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
Foreign trade regulation.
สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.
Commercial treaties.

K1005 / .ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544