รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ / 9 in 1 รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]. - ฉบับปรับปรุงใหม่. - [กรุงเทพฯ : ม.ป.ท], 2543. - 968 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉ. 10-14 ใช้ชื่อ: ศัพท์การบริหารธุรกิจ.

9748771687 9749198115 (2547)


การจัดการ -- พจนานุกรม.
โฆษณา -- พจนานุกรม.
การตลาด -- พจนานุกรม.
การบัญชี -- พจนานุกรม.
พฤติกรรมองค์การ -- พจนานุกรม.
ทรัพยากรมนุษย์ -- พจนานุกรม.
การเงิน -- พจนานุกรม.

HD30.15 / .ก14 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544