รายงานสรุปผลโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 / ของคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ใน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร. - [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2542?] - 230, [95] หน้า.


องค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
องค์การมหาชนอิสระ -- ไทย -- มติมหาชน.

KPT2877 / .ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544