พิพัฒน์ จักรางกูร.

คำพิพากษาฎีกาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่สำคัญ / พิพัฒน์ จักรางกูร, ภัทรพร จักรางกูร. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543. - 218 หน้า.

9744471271


วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
คำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทย.

KPT4606.7 / .พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544