จำปี โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543. - 413 หน้า : ภาพประกอบ.

9742828466


นิติกรรม -- ไทย.
สัญญา -- ไทย.

KPT504 / .จ65 2543ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544