พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543. - [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2543. - 21 หน้า.


ธุรกิจขนาดย่อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การส่งเสริมอุตสาหกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3249.ก32543ก4 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544