สุทธิมา ชำนาญเวช.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช. - ฉบับพิมพ์ที่ 3, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2543. - 481 หน้า : ภาพประกอบ.

9741101562


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
การจัดการอุตสาหกรรม.

HD30.25 / .ส73 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544