ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542. - 365 หน้า : ภาพประกอบ.

9742825696


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ช65 2542ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544