วิชัย เสวะมาตย์, 2472-

การเลิกทาสในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. - พระนคร, สำนักวิจัย สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509. - 170 หน้า.


การเป็นทาส -- ไทย.

DS582.5 / .ว6 2509

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544