สรุปอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร บรรณาธิการบริหาร. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2544. - 65 หน้า. - เอกสารภาษีอากร : mini pocketbook ; ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 .


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544