สถิต วงศ์สวรรค์.

ปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy / สถิต วงศ์สวรรค์. - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

9742464553


ปรัชญา.

BD38 / .ส36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544