น้ำมัน! / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2544. - 252 หน้า : ภาพประกอบ. - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; 16 .

9748826341 9749179102 (2547)


น้ำมัน -- ไทย.

HD9576.ท92 / น64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544