เจริญ เจษฎาวัลย์.

ระบบควบคุมภายใน : หลักการและวิธีปฏิบัติ = Internal control system : principles & practices / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์. - กรุงเทพฯ : บริษัท พอดี จำกัด, 2543. - 288 หน้า : ภาพประกอบ.

9748761932


การตรวจสอบภายใน.

HF5668.25 / .จ755

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544