บริกแฮม, ยูจีน เอฟ, ค.ศ. 1930-

การจัดการการเงิน = Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston ; แปลและเรียบเรียงโดย เริงรัก จำปาเงิน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, 2544. - viii, 665 หน้า : ภาพประกอบ.

9746520059


บริษัท -- การเงิน.

HG4026 / .บ46 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544