สุรสีห์ โกศลนาวิน.

การใช้อำนาจรัฐโดยการกำกับของประชาชน / โดย สุรสีห์ โกศลนาวิน. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543. - 66 หน้า. - ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ; 2543 .

9747232707


เสรีภาพด้านสารสนเทศ -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JC598 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544