สุพัตรา สุภาพ.

สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม : ครอบครัว : ศาสนา : ประเพณี / ผู้เขียน สุพัตรา สุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2543. - 126 หน้า.

9740838642


ค่านิยมสังคม -- ไทย.
ครอบครัว -- ไทย.
ศาสนา -- ไทย.


ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ไทย -- อารยธรรม.

HN750.6 / .ส7 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544