ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.

การคุ้มครองทางกฎหมายของชื่อโดเมนบนอินเตอร์เน็ต = Legal protection of domain name on Internet / โดย ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 3, 5, 128 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743271562


อินเทอร์เน็ตโดเมนเนม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / พ93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544