ธำรงค์ มั่นคง, 2516-

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับการแยกขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนเครือข่ายโครงการขยะแห้งแลกไข่ในกรุงเทพมหานคร = Factors influencing decision making on solid waste classification : a case study of Bangkok community on the trading-solid-waste with eggs projects / โดย ธำรงค์ มั่นคง. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 10, 122 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

9743272658


ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม -- ไทย -- กรุงเทพฯ
องค์กรชุมชน -- ไทย -- กรุงเทพฯ
ขยะและการกำจัดขยะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ

HM1111 / .ธ642

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544