วิจิตร เจริญภักตร์.

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก = [History of western architecture] : คริสเตียนตอนต้นถึงสมัยใหม่ / วิจิตร เจริญภักตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. - 306 หน้า : ภาพประกอบ.

9743472142


สถาปัตยกรรมคริสเตียนยุคแรก.
สถาปัตยกรรมไบแซนทีน.
สถาปัตยกรรมโรมันเนสก์.
สถาปัตยกรรมกอทิก.
สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา.
สถาปัตยกรรมบาโรก.
สถาปัตยกรรมสมัยกลาง.
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่.
สถาปัตยกรรม -- ประวัติ.

NA360 / .ว6 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544