ประณต นันทิยะกุล.

สาระแห่งรัฐธรรมนูญ : คำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา / โดย ประณต นันทิยะกุล. - กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2544- - เล่ม.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 2. หมวด 6 รัฐสภา หมวด 7 คณะรัฐมนตรี -- ล. 3. หมวด 8 ศาล หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 10 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หมวด 11 การตรวจเงินแผ่นดิน หมวด 12 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล

9748795543 9749251377


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ป44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544