เปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ประกอบคู่มือการอ่านและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ... / รวบรวมโดย พ.ต.อ.(พ) วิชาญ จำปีศรี. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544. - ก-ฉ, 259 หน้า : ภาพประกอบ.

9745039462


กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.

KPT2506.ก46 / ป74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544