อัมพร ธำรงลักษณ์.

รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับอาวุโส : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร = Executive development : a case study of Bangkok Metropolitan administration / โดย อัมพร ธำรงลักษณ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544. - 6, 179 แผ่น : ภาพประกอบ.


กรุงเทพมหานคร--ข้าราชการและพนักงาน--การฝึกอบรม.
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร.


นักบริหาร -- การฝึกอบรม -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

JS7153.9.ก4 / อ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544