โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / กองบรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ]. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544. - 108, [25] หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารชุดสรุปผลการวิจัย .

9748763625


การตรากฎหมาย -- ไทย.

KPT2516 / .ค94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544