วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-

การศึกษาปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย / โดย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ และคณะ. - นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา, 2544. - 259 หน้า.

9747449692


บุคลากรทางการแพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย.
บุคลากรทางการแพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย -- คดี.

KPT3100.5 / .ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544