กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498-

กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544. - 324 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 2551.

9742828814 9789742886912 (2551)


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ก43 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544