พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. - พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัทดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2544. - 10, 350 หน้า. - ชุดวิชาการ .

9746048902


สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.

PN4748 / .พ62 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544