จิตติมา ดำรงวัฒนะ, 2518-

กระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อเข้าสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา : กลุ่มวนเกษตรบ้านนาอิสาน (กลุ่มเครือข่าย) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา = The process of changing production form toward sustainable agriculture : a case study of Baan-Na-Isaan Agroforestry Group / โดย จิตติมา ดำรงวัฒนะ. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 11, 161 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

9743272836


เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา.
เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา.

S494.5.ถ6 / จ633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544