สมพงค์ สระแก้ว, 2515-

แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร = Solution for migrant workers' health problem in Samutsakorn / โดย สมพงค์ สระแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 9, 107 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

9743273786


คนงานต่างชาติ -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย -- สมุทรสาคร.
ประกันสุขภาพ -- ไทย -- สมุทรสาคร.

HD8700.59.ส62 / ส432

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544