ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / กองบรรณาธิการ คนึงกิจ ศรีบัวเอี่ยม, พัชรี สิโรรส, ถวิลดี บุรีกุล. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

9748796779


การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.

JQ1749.ก15 / ต65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544