สมควร กวียะ, 2477-2555.

นิสัยการรับข่าวสารของประชาชนในหมู่บ้านชนบทของไทย. - กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523. - 99, 31 หน้า. ตาราง. - เอกสารวิจัยหมายเลข 7 .


สื่อมวลชน.

P92.ท9 / ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544