ศรีภูมิ ศุขเนตร, 2475-

การปรับปรุงระบบบริหารกิจการสื่อสารเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2519. - 218 หน้า. กราฟ. ตาราง. แผนภูมิ.


การสื่อสาร -- การจัดการ.

P92.ท9 / ศ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544