วิวัฒนาการสื่อมวลชนไทย. - กรุงเทพฯ, 2526. - 200 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.

การหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย โดย สุกัญญา ตีระวนิช.- นิตยสารไทย โดย ระวีวรรณ ประกอบผล.


สื่อมวลชน.
ภาพยนตร์.
หนังสือพิมพ์ไทย.
การกระจายเสียงทางวิทยุ.
โทรทัศน์.

P92.ท9 / จ75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544