รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี / กองวิชาการและแผนงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : กอง, 2523- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2523-

ปี 2548- ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี / โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ -- ไทย -- การเงิน.
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- ไทย -- สถิติ.

HG2039.ท9 / ร62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544