สมิต สัชฌุกร.

การสื่อสารสำหรับผู้บริหาร. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2527. - 128 หน้า.


การสื่อสาร.

P91 / .ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544