สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2512-

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542. - 247 หน้า : ภาพประกอบ.

9748247783


การพิมพ์.
การออกแบบหนังสือ.

Z116 / .ส735

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544