กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / กาญจนี ละอองศรี, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2544. - 320 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9743224033


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.


สตรี -- ไทย -- ภาวะสังคม.


ไทย -- ประวัติศาสตร์.

DS562.3 / .ก46

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)