จุมพต สายสุนทร.

กฎหมายระหว่างประเทศ = Public international law / จุมพต สายสุนทร. - (พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544- - เล่ม.

9742829314 9742829381 9749506707


กฎหมายระหว่างประเทศ.

JX3695 / .จ72 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544