อัมพร ธำรงลักษณ์.

รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน = The executive development program in Thailand : a case study of Civil Service Commission / โดย อัมพร ธำรงลักษณ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544. - 6, 180 แผ่น : ภาพประกอบ.


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน--ข้าราชการและพนักงาน--การฝึกอบรม.


นักบริหาร -- การฝึกอบรม -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

JQ1746.ฮ13น6 / อ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544