ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ / บรรณาธิการ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย.์ - กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2544. - 10, 278 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโลกาภิวัตน์ ; ฉบับที่ 19 .

9747883236


ทฤษฎีความรู้.
แนวคิดหลังสมัยใหม่.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.

BD168 / .ท45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544