ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544. - 184 หน้า.

9742829632


พยานเอกสาร -- ไทย.

KPT1780 / .ป63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544