พุทธทาสภิกขุกับโลกการเมือง / บรรณาธิการ สัมพันธ์ ก้องสมุทร. - กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, [2544] - 232 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ดอกโมกข์ ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ฉ. 7.


พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 --เทศนา.


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / พ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544