วิรัช ลภิรัตนกุล.

นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2544. - 184 หน้า : ภาพประกอบ.

9745344206


การประชาสัมพันธ์.
โฆษณา.
โฆษณาชวนเชื่อ.
ภาพลักษณ์ขององค์กร.
การสื่อสารทางการตลาด.

HM1221 / .ว64

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)