วิมลสิทธิ์ หรยางกูร.

รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพผลงานทางวิชาการสาขาสถาปัตยกรรม ในประเทศไทย = The status of academic outputs in architecture in Thailand / คณะผู้วิจัย วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง, สันติ ฉันทวิลาสวงศ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9743260463


สถาปัตยกรรม -- ไทย.

NA1521 / .ว635

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)