ณรงค์ ใจหาญ, 2500-

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ. - (พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544. - 290 หน้า : ภาพประกอบ

9742829721


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ณ45 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544