สมชัย วัฒนการุณ, 2499-

การใช้สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / สมชัย วัฒนการุณ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544. - 260 หน้า.

9742829837


ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เสรีภาพด้านสารสนเทศ -- ไทย.
สิทธิพลเมือง -- ไทย.

KPT2476 / .ส42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544