ประสิทธิ์ เอกบุตร

กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1, สนธิสัญญา / สนธิสัญญา โดย ประสิทธิ์ เอกบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544. - 404 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9742829675


กฎหมายระหว่างประเทศ.
สัญญาระหว่างประเทศ.

JX3695 / .ป36 2544 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544