ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544. - 153 หน้า.

9742829829


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .ป632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544