ไพจิตร สวัสดิสาร.

ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย = Legal research methodology / ไพจิตร สวัสดิสาร. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544. - 102 หน้า : ภาพประกอบ.

9743406301


วิจัยเชิงกฎหมาย.

K85 / .พ92

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544