โกวิทย์ พวงงาม.

มิติใหม่การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยเลือกตั้งนายก อบจ. โดยตรง / โกวิทย์ พวงงาม. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544] - 24 หน้า.


การบริหารส่วนจังหวัด -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544