พจน์ กู้มานะชัย.

กฎหมายมรดกว่าด้วยการเสียสิทธิในการรับมรดก / สุพจน์ กู้มานะชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544. - 80 หน้า.

9742030359


มรดกและการรับมรดก -- ไทย.
มรดกและการรับมรดก -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT764.8 2544 / .พ23

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544